Inwentarz zamku w mieście Białej, sporządzony w1830 roku. cz. I.

23.12.2021  |   Biała znana i nieznana

Inwentarz zamku w mieście Białej, sporządzony w1830 roku. cz. I.

„Opisanie zamku w mieście Biały. Zamek w Biały z położenie swego piękne zajmuje miejsce. W zachodnio – południowej części miasta sytuowany z tej strony kończy jego obwód, a lubo od samego środka miasta nie jest oddalony nad kilkaset kroków, na widok jednak starożytnych wałów i fos, któremi jest opassany, zdaje się jakoby był oddalony od miasta, z którym tak bliski i nierozdzielny ma związek. Położony nad rzeką Krzną ze strony południowej płynącą. Pod samo okno pałacu …

I n w e n t a r z /kopia/

Zamku z dalszemi realnościami w mieście obwodowym Białej; w Województwie Podlaskim Królestwie Polskim dziedzictwa JWW. Ludwika i Stefanji z Książąt Radziwiłłów, Grafów Wittgenszteinów.

Roku 1830 lutego 16 sporządzony.

”Rękopis zawiera kartę tytułową, na odwrocie której jest wykaz, i 44 karty, wypełnione pismem z obu stron przy pozostawieniu marginesu szerokości od 3-3,5 ctm. Karty numerowane od 1 do 44, dwie ostatnie karty niezapisane i nienumerowane.

Rozmiar arkuszów: 34 ctm. 2 mm. x 22 ctm. Księga oprawiona jest w okładkę tekturową koloru czerwono-bronzowego z białą naklejką, na której napis następującej treści: „Nr.31. Inwentarz Bialski 1830 roku sporządzony”. –

Na początku i na końcu rękopisu znajduje się odcinek pieczęci: „Bibljoteka- Aleksandra Próchnickiego – Nr. 187”

Kopję niniejszą wykonano w ms. kwietniu 1929 roku z inicjatywy dyrektora gimnazjum D-ra Wacława Nartowskiego na podstawie rękopisu, łaskawie użyczonego przez p. inżyniera Aleksandra Próchnickiego, zamieszkałego w Białej Podlaskiej, z zastosowaniem pewnych zmian w pisowni i interpunkcji.

Tekst niniejszy stanowi wierną kopię maszynopisu, sporządzonego w kwietniu 1929 roku, liczącego 80 numerowanych stron opisu, oraz 3 nienumerowane – stronę tytułową, wykaz na początku i ostatnią stronę zawierającą adnotację o przepisaniu inwentarza na maszynie z oryginalnego rękopisu. Zaznaczyć należy, iż zachowany maszynopis jest kopią przez kalkę, zaś niektóre fragmenty tekstu – np. postrzępione brzegi stron uniemożliwiały kilkakrotnie dokładne odczytanie wyrazów. Zainteresowanych oryginałami Inwentarzy Radziwiłłowskich odsyłam na stronę Archiwum Radziwiłłów AGAD.

Zamek w Białej w1830 roku

  • inwentarz, wg. Słownika Języka Polskiego to spis faktyczny ilości i wartości wszystkich składników majątku jednostki organizacyjnej
  • w tekście została zachowana pisownia z wpisu Inwentarza z 1830 roku

zadanie dla chętnych: do pokolorowania model makiety założenia pałacowo-obronnego :