Deklaracja dostępności

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Skolimowski, administracja@muzeumbiala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 576793327. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny Muzeum Południowego Podlasia (wieża bramna)
Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane w bramie wjazdowej.
Wejście dostępne jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada 6 kondygnacji (parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro, V piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia przemieszczenie się na I piętro.

Oficyna zachodnia (wystawy czasowe)

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Parku Radziwiłłowskiego. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest zainstalowana rampa dla osób niepełnosprawnych.

Wieżyczka wschodnia

Budynek posiada jedno wejście. Wejście dostępne jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby te mają możliwość zwiedzania tylko parteru. Schody wyposażone są w poręcze.

Kaplica zamkowa

Do budynku prowadzi jedno wejście. Obiekt posiada barierę w postaci schodów ale jest możliwość oglądania wnętrza z zewnątrz.

Biura Muzeum Południowego Podlasia

Biura znajdują się w budynku oficyny zachodniej w części A. Posiadają jedno wejście od strony Parku Radziwiłłowskiego. Biura znajdują się na 1 piętrze i nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody wyposażone są w poręcze.

Dział Naukowo – Oświatowy

Dział Naukowo – Oświatowy znajduje się w budynku oficyny zachodniej w części B na parterze. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście od strony Parku Radziwiłłowskiego posiada barierę w postaci dwustopniowych schodów. Wejście przeciwległe od strony fortyfikacji nie ma barier architektonicznych i pozwala na dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku głównym.
Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących jest zainstalowana przy kasie biletowej w budynku głównym.
Makieta założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów z przeznaczeniem dla niewidomych, z opisami w języku Braille’a znajduje się w budynku głównym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mają prawo wjechać na teren zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego ale w muzeum jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line w zakresie załatwiania spraw.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.