Archeologia

Kustosz
Mieczysław Bienia

 tel. 83 341 67 61
archeologia@muzeumbiala.pl

Dział Archeologii jest najmłodszym działem w strukturach placówki. Powstał w grudniu 1995 roku ze zbiorów istniejącego wcześniej Magazynu Archeologicznego w którym gromadzono obiekty pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Południowego Podlasia. Zbiór muzealiów archeologicznych tworzy obecnie ponad 200 tysięcy eksponatów na które składają się zarówno przedmioty codziennego użytku, stosowane dawniej w gospodarstwie domowym, broń i elementy uzbrojenia, ozdoby i elementy stroju, skarby oraz dary grobowe. Najczęściej do zbiorów archeologicznych trafiają narzędzia krzemienne oraz przedmioty gliniane takie jak naczynia, czy ich fragmenty, kafle, zabawki, mniej liczne są przedmioty wykonane z metalu, kości, czy szkła.

Znajdujące się w zbiorach Działu Archeologii przedmioty reprezentują prawie wszystkie okresy i kultury archeologiczne, które funkcjonowały na terenie tej części kraju od paleolitu schyłkowego ( IX tyś. przed Chrystusem ) poczynając, a na czasach nowożytnych ( XVI-XIX w.) kończąc.\

Od 1983 roku nastąpił systematyczny napływ przedmiotów archeologicznych pochodzących z badań powierzchniowych, wykopaliskowych i nadzorów inwestycyjnych, prowadzonych na pograniczu podlasko – poleskim oraz Lubelszczyźnie. Najciekawsze muzealia pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych w:

  • Dobryniu Małym – osada i cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej i przeworskiej ( 1993 – 2006 ),
  • Hannie – obozowisko z epoki kamienia- wczesnej epoki brązu ( 1993, 1996 ),
  • Horodyszczu – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy z VIII-XIII w. ( 1991 – 2004 ),
  • Strzyżewie – grodzisko z X-XI w. ( 2003 ),
  • Biała Podlaska – zespół pałacowo – obronny ( 1982 – 2021 ),
  • Witoroż – cmentarzysko gockie z okresu wpływów rzymskich ( 2017-2018 ).

Liczne są również materiały pochodzące z prac archeologicznych prowadzonych w trakcie inwestycji drogowych – budowa obwodnic: Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina, czy Puław. Z których pochodzą szczególnie interesujące zabytki z czasów neolitu, epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i średniowiecza.

Ozdobą ekspozycji muzealnej są skarby:

  • sierpów krzemiennych z Parczewa ( epoka brązu ),
  • ozdób brązowych kultury łużyckiej z Bużysk ( epoka brązu – wczesna epoka żelaza ),
  • srebrnych denarów rzymskich z Zahajek ( I-II w. ),
  • srebrnych płacideł z Bużysk ( XII-XIII w. ).