Regulamin zwiedzania Muzeum południowego Podlasia

Regulamin zwiedzania Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

 1. Informacje ogólne
 1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających
  Od 1 września do 30 czerwca w godzinach:
  poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00
  sobota nieczynne
  niedziela 10.30 – 16.00

  Od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach:
  poniedziałek nieczynne
  wtorek – piątek 10.30 – 16.30
  sobota – niedziela 11.00 – 16.30
 2. Ostatni zwiedzający wpuszczani są 1 godzinę przed zamknięciem ekspozycji.

2. Organizacja zwiedzania (uszczegółowienie informacji o zwiedzaniu wystaw):

 1. Zakup biletu uprawnia do zwiedzania wszystkich wystaw stałych i czasowych, czynnych w momencie wizyty.
 2. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja zwiedzania ( w kasie Muzeum, telefonicznie lub korespondencyjnie).
 3. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie oraz grupowo.
 4. Przy zwiedzaniu istnieje możliwość skorzystania z odrębnie płatnej usługi przewodnika. W soboty i niedziele usługa ta jest możliwa jedynie po uprzednim zgłoszeniu ( przynajmniej na 2 dni przed planowana wizytą).
 5. Kierunek zwiedzania wskazują dyżurujący opiekunowie ekspozycji.
 6. Maksymalny czas zwiedzania nie powinien przekraczać 2 godzin.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów, zorganizowana grupa zwiedzających, nie może liczyć więcej niż 30 osób. W przypadku większej liczby zwiedzających, grupa zostanie podzielona.
 8. Fotografowanie w muzeum jest dozwolone wyłącznie na ekspozycjach stałych, bez użycia statywu i lampy błyskowej. W przypadku eksponatów nie stanowiących własności muzeum, zgodnie z życzeniem ich właściciela, muzeum może zastosować zakaz wykonywania zdjęć.

3. Postanowienia porządkowe

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów jednorazowo w muzeum przebywać może nie więcej niż 70 osób. Pozostali zwiedzający mogą zostać poproszeni o oczekiwanie na swoją kolej.
 2. Dzieci do 10 roku życia zwiedzają muzeum w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież do lat 18, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie..
 4. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do lat 18, zwiedzają wystawy w towarzystwie opiekuna.
 5. Zwiedzający mają obowiązek dostosować się do uwag obsługi wystaw i innych pracowników muzeum.
 6. Na teren Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decydują odpowiednie służby Muzeum. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 7. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.
 8. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 10. Zabrania się przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren.
 11. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, dotykania eksponatów, siadania na meblach stanowiących wyposażenie ekspozycji.
 12. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz zakaz spożywania alkoholu na całym terenie Muzeum.
 13. Zwiedzających obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.
 14. Należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia. Zabrania się wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia.
 15. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 16. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, lub bezpieczeństwa zbiorów, Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 17. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.

4. Bilety wstępu

 1. Ceny biletów oraz inne opłaty regulowane są aktualnym zarządzeniem dyrektora i znajdują się na widocznym miejscu w gablocie ogłoszeniowej na zewnątrz muzeum, oraz w pobliżu kasy, a także na stronie internetowej muzeum www.muzeumbiala.pl
 2. Bilety ulgowe (za okazaniem dokumentu uprawniającego), przysługują zgodnie z ustawą o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, kobietom powyżej 60 roku życia, mężczyznom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym: „za opiekę nad zabytkami, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla kultury polskiej i zasłużony dla kultury narodowej”.
 3. Wstęp bezpłatny, (za okazaniem dokumentu uprawniającego), przysługuje; osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka; dzieciom do lat 7.
 4. Płatność za bilety może nastąpić w dniu zwiedzania gotówką w kasie Muzeum, bądź w przypadku rezerwacji przelewem na konto muzeum.

5. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum, www.muzeumbiala.pl oraz w kasach Muzeum.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.06.2016 r.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać opiekunom ekspozycji lub do dyrektora Muzeum.