Muzeum Południowego Podlasia


2018r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska, Tel. 83 341 67 57 , e-mail: muzeum@muzeumbiala.pl informuje, że w dniu 25.06.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonaniu kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich kilkuset obiektów na podłożu płóciennym-malarstwo sztalugowe oraz na podłożu papierowym-rysunki, akwarele oraz dokumenty, wchodzące w skład kolekcji Bazylego Albiczuka w zbiorach etnograficznych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert.
Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty niepodlegające odrzuceniu spełniające wymogi SIWZ. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy MONUMENT SERVICE Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Raszyńska 2, 05-816 Michałowice NIP 5342503988 REGON 361358360….