Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs fotograficzny

 

Konie

jeźdźcy

zaprzęgi

 

Regulamin

 
 

Organizator

 • Konkurs „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi” organizowany jest przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawskiej 12, 21-500 Biała Podlaska

 • Regulamin jest dostępny w Biurze organizacyjnym oraz na stronie internetowej: www.muzeumbiala.pl

Cele konkursu

 • Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu.

 • Wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i światła, adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu.

 • Promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni.

 • Uczestnictwo w pokazach, wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym.

 • Wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie.

 • Nawiązanie poprzez temat konkursu do twórczości Ludwika Maciąga.

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy do 11 września 2020 r. wyślą lub dostarczą do Biura Organizacyjnego wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Południowego Podlasia).

 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie fotografie konia.

 • Autor wybiera 3 fotografie bądź cykl składający się z większej ilości zdjęć i dostarcza lub wysyła w formie odbitek i plików JPG w maksymalnej rozdzielczości 300 dpi do Biura Organizacyjnego wraz z Formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 • Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm.

 • Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 • Na odwrocie każda z prac musi zawierać naniesione w sposób czytelny dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy (nie jest obowiązkowy), miejscowość, z której pochodzi autor oraz nr telefonu do kontaktu.

 • Na prace konkursowe nadesłane lub złożone w naszej placówce czekamy do 11 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody

 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora w terminie do 17 września 2020 r.

 • Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebook.

 • O podsumowaniu konkursu połączonym z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zastrzeżenia

 • Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że:

 1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć,

 2. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

 3. nie narusza innych dóbr prawnie chronionych.

 • Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

 • Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu.

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

 • Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu.

 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO a ich administratorem jest Organizator konkursu.

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach organizacyjno – promocyjnych konkursu.

 • Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie i możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty z Biurem organizacyjnym.

 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres 1 roku od zakończenia konkursu.

Biuro organizacyjne

Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia

w Białej Podlaskiej

Centrum Edukacji Muzealnej

ul. Warszawska 12 C (oficyna zachodnia)

2 1-500 Biała Podlaska

tel. 508 091 745

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl

www.muzeumbiala.pl

 

Do pobrania:
Formularz zgloszeniowy do konkursu