Muzeum Południowego Podlasia

 
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Koń jako artystyczna inspiracja

 

Regulamin

 

 

 

 

Organizator

Konkurs „ Koń jako artystyczna inspiracja”, organizowany przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej związany jest z upamiętnieniem 100. rocznicy urodzin Ludwika Maciąga.

Cel konkursu

 • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,

 • Rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia,

 • Propagowanie zdolności plastycznych,

 • Nawiązanie współpracy z instytucją kultury,

 • Promocja miejsc związanych z hodowlą koni,

 • Czerpanie inspiracji ze świata zwierząt,

 • Wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie,

 • Zapoznanie z twórczością Ludwika Maciąga oraz innych artystów zajmujących się tematem konia.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 18 lat.

 2. Autor wykonuje jedną pracę lub cykl, której inspiracją jest postać konia. Może czerpać z bogatej twórczości Ludwika Maciąga, obrazów o tematyce batalistycznej, hippicznej oraz scen ukazujących codzienne życie stadniny.

 3. Praca na powierzchni płaskiej może być wykonana w technice malarskiej, graficznej, rysunkowej lub mieszanej, o formacie nie mniejszym niż A4, a nie większym niż A1.

 4. Można wykonać również pracę z dziedziny rzeźby lub instalację.

 5. Na Konkurs przyjmowane są prace wykonane we współczesnych technikach wizualnych takich jak grafika komputerowa (pliki jpg) oraz animacja komputerowa (GIF).

 6. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 7. Prace winny zawierać czytelne informacje:

– pełne imię i nazwisko autora pracy,

– dokładny wiek autora,

– tytuł pracy (nie obowiązkowo),

– dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego

Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

 1. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Muzeum, www.muzeumbiala.pl oraz w Biurze organizacyjnym.

 1. Na prace konkursowe nadesłane do naszej placówki czekamy do 11 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora w terminie do 15 września 2020 r.

 1. Wyniki konkursu podane będą na stronie Muzeum oraz na Facebook do  17 września .

 1.  Termin rozdania nagród, połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej będzie podany na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebook .

 2. Prace nagrodzone, wyróżnione i wytypowane, prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO a ich administratorem jest Organizator konkursu.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach organizacyjno – promocyjnych konkursu.

 4. Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie i możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty z Biurem organizacyjnym.

 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres 1 roku od zakończenia konkursu.

Zastrzeżenia

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

 3. Prace z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane do autora.

Biuro organizacyjne

Dział Naukowo- Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Centrum Edukacji Muzealnej

ul. Warszawska 12 c (oficyna zachodnia)

21-500 Biała Podlaska

Tel. 508 091 745

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziałau w konkursie plastycznym

 

 

W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin prof. Ludwika Maciąga, zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach organizowanych przez Muzeum.