Muzeum Południowego Podlasia


Polityka prywatności Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Została opracowana na podstawie przepisów:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul.Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 3416757, e-mail: muzeum@muzeumbiala.pl
Tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Dariuszem Nowakiem , tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl który jest naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty, zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy wszystkie prawa podmiotów danych, określone w RODO.
 • Dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe udostępniamy innym podmiotom, odbywa się to w sposób bezpieczny, na podstawie przepisów prawa.
Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy
Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Zgodnie z tymi przepisami każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Południowego Podlasia ma prawo do:
Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • Dostępu do danych – otrzymania od nas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, inaczej czasowego zablokowania dostępu do danych;
 • Przenoszenia danych – otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ,  w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.
Każdy nasz pracownik lub współpracownik, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i został zobowiązany do zachowania poufności.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy wysyłamy Ci informacje o wydarzeniach, np. wystawach odbywających się w muzeum lub gdy bierzesz udział w organizowanej przez nas imprezie, np. konkursie zawsze będziemy potrzebowali Twojej zgody.
 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Gdy jesteś stroną umowy cywilnoprawnej lub kontrahentem musisz nam podać swoje dane, aby realizacja umowy była możliwa.
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Gdy jesteś naszym darczyńcą, gdy wypożyczasz książkę z naszej biblioteki lub prowadzisz z nami korespondencję a także gdy Twój wizerunek został zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zawsze przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim pozawalają nam na to przepisy prawa.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okresy wynikające z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego a także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, lub do czasu jej cofnięcia.
Inne informacje
Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie i w naszym imieniu (np. obsługa informatyczna). W niektórych przypadkach takie podmioty mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub bank.
W uzasadnionych przypadkach dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.
Danych osobowych nie sprzedajemy, nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych i nie przetwarzamy w celach związanych z profilowaniem.

 

Dyrektor
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła