Muzeum Południowego Podlasia

Warsztaty fotograficzne towarzyszące konkursowi

 

Konie jeźdźcy zaprzęgi

 

Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

 

Regulamin

Organizacja

 

 • Warsztaty fotograficzne stanowiące integralną część konkursu „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi” organizowane są przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieszczące się przy ul. Warszawskiej 12.
 • Termin i miejsce: Warsztaty fotograficzne odbędą się dnia 6 października 2018 roku,w Stadninie Koni Janów Podlaski w Janowie Podlaskim, ul. Wygoda 3.
 • Prowadzący warsztaty: Artur Bieńkowski, fotograf na stanowisku koniuszego w Stadninie Koni Janów Podlaski.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.muzeumbiala.pl

 

Cele warsztatów / konkursu

 

 • Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu.
 • Wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i światła,adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu.
 • Promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni.
 • Uczestnictwo w pokazach, wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym.
 • Wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie.
 • Nawiązanie poprzez temat konkursu do kolekcji „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

 

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne

 

 • Uczestnikami warsztatów i konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy do końca września. dostarczą do Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub na miejscu w Muzeum).

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

 • O zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnik będzie poinformowany telefonicznie.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Dojazd na miejsce i powrót zapewnia Organizator.
 • Każdy uczestnik warsztatów pod kierunkiem osoby prowadzącej wykonuje fotografie, z których wybiera 3 ujęcia i dostarcza w formie odbitek i plików JPG w maksymalnej rozdzielczości 300 dpi do Działu Naukowo – Oświatowego Muzeum.
 • Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm.
 • Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
 • Na odwrocie każda z prac musi zawierać naniesione w sposób czytelny dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy (nie jest obowiązkowy), adres zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu.
 • Na prace konkursowe nadesłane lub złożone w naszej placówce czekamy do 22 października 2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody

 

 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatoraterminie do 5 listopada .
 • Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej muzeum oraz na Facebook.
 • O podsumowaniu konkursu połączonym z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zastrzeżenia

 

 • * Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednocześnie zgodą na udział w konkursie i akceptacją warunków regulaminu.
 • Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego mienia.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
 • Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych.
 • Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów.
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

 

 

Biuro organizacyjne

 

Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12

 

tel. 083 341 67 58

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl

www.muzeumbiala.pl

* Oświadczenia i zgody dotyczące upublicznienia danych osobowych związane z Konkursem. Karta zgłoszenia.