Muzeum Południowego Podlasia

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Partnerami Konkursu są:
  – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej,
  – Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” Sp. z o.o. wBiałej Podlaskiej.
 3. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka.
 4. Celem konkursu jest:
  – popularyzacja twórczości Bazylego Albiczuka oraz kolekcji, znajdującej się w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, jej walorów artystycznych i poznawczych wśród młodzieży, ze szczególnym wskazaniem na możliwość inspiracji dziedzictwem kulturowym na co dzień,
  – wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego projektu ogrodu, zainspirowanego twórczością Bazylego Albiczuka.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu ogrodu – „żywego obrazu”- inspirowanego twórczością Bazylego Albiczuka, z uwzględnieniem roślin, kompozycji i charakteru uwiecznionych przez artystę ogrodów i pejzaży.
  Projekt musi uwzględniać:
  – miejsce projektowanego ogrodu: niezagospodarowany trawnik przy Muzeum Południowego Podlasia, od strony południowej;
  – trawnik ma wymiary 630 cm długości na 350 cm szerokości, z jednej strony zakończony drzewem gatunku żywotnik, z drugiej zegarem solarnym;
  – uczestnik powinien dokonać wizji lokalnej i własnego pomiaru na potrzeby projektu.
 6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas o profilu architektura krajobrazu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez  uczniów samodzielnie lub zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż trzech uczniów.
 7. Organizator powołuje Kapitułę Konkursową, która nadzoruje organizację konkursu oraz pełni rolę komisji konkursowej.
 8. Organizator służy pomocą merytoryczną, udostępnia zdjęcia obrazów Bazylego Albiczuka z własnej kolekcji oraz udziela informacji niezbędnych do wykonania projektu.
 9. Za realizację i przebieg konkursu odpowiada Dział Etnografii i Dział Oświatowo- Naukowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
  Dział Naukowo – Oświatowy, Aleksandra Czapska,
  e-mail:
  edukacja@muzeumbiala.pl, Tel. 83 841 67 58
  Dział Etnografii, Agnieszka Mikszta
  e-mail:
  etnografia@muzeumbiala.pl, Tel. 83 341 67 59
 10. Informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Muzeum www.muzeumbiala.pl a dodatkowo na portalu społecznościowym FB. 
II. Wymogi dotyczące pracy konkursowej
 1. Do Konkursu należy przygotować pracę,  na którą składają się:
 • Projekt ogrodu, zainspirowany twórczością Bazylego Albiczuka. Projekt może być inspirowany konkretnym obrazem lub kilkoma pracami artysty.
  Projekt musi uwzględniać rośliny, charakter i kompozycję ogrodu bądź pejzaży, uwiecznionych na obrazach.
 • Projekt musi mieć formę graficzną i opisową. Część opisowa musi uwzględniać nazwę i opis roślin wykorzystanych w projekcie, ze wskazaniem ich na obrazie oraz ogólne założenia projektu. Projekt graficzny będzie stanowił podstawę do wykonania ogrodu, dlatego, powinien w sposób czytelny uwzględniać układ roślin i innych elementów ogrodu. Organizator nie narzuca formy wykonania projektów.
 • Wypełnione oświadczenia, dot. danych osobowych w wersji papierowej.
 • Wersja elektroniczna projektu na płycie CD zawierająca opis projektu i dokumentację zdjęciową lub filmową (jeżeli projekt takie zakłada).
  Prace bez dołączonej płyty CD będą dyskwalifikowane.
 1. Opis zrealizowanego projektu musi spełniać następujące wymogi formalne:
  • zgłaszający są jego autorami lub współautorami,
  • napisany jest w języku polskim,
  • spełnia określone w Regulaminie wymagania,
  • został dostarczony pod wskazany w Regulaminie adres w terminie określonym przez Organizatora.
III. Warunki udziału
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 roku, na adres: 
  Muzeum Południowego Podlasia
  Dział Naukowo – Oświatowy
  ul. Warszawska 12
  21-500 Biała Podlaska
 2. Prace konkursowe dostarczone po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 4. Materiały przysłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem.
 6. Zgłaszający przenosi prawa autorskie na Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
IV. Komisja konkursowa
 1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową.
 2. Komisja może zwrócić się do autorów prac konkursowych, o udzielenie dodatkowych informacji na temat projektu.
 3. Decyzje komisji zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
 4. Decyzje komisji są ostateczne.
V. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum i wysłana mailem na konto autora/autorów zwycięskiego projektu.
 2. W konkursie przewidziana jest tylko jedna nagroda – dla zwycięskiego projektu.
 3. Nagrodą dla zwycięzców jest wykonanie ogrodu według zwycięskiego projektu przed Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Autor/autorzy zwycięskiego projektu wezmą udział w jego wykonaniu. Organizator konkursu zapewni potrzebny sprzęt, personel oraz rośliny. Przy ogrodzie zostanie umieszczona informacja o autorze projektu i wygranej w konkursie.
  Nagrodą rzeczową dla autora/autorów zwycięskiego projektu będzie album „Bazyli Albiczuk. Ogrody”.
 4. VI. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
 2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kapituła Konkursu.

 

 Zgody i oświadczenia związane z konkuresm – do pobrania (.doc)