Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs wakacyjny: „50 lat Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”

 1. Konkurs ogłoszony przez Muzeum zawiera 12 pytań.
 2. Konkurs jest ogłoszony w lokalnej prasie i na stronie Muzeum: muzeum@muzeumbiala.pl
 3. Odpowiedzi konkursowe powinny zawierać nazwisko uczestnika konkursu, jego adres, numer telefonu.
 4. Odpowiedzi należy przesłać na adres : Muzeum Południowego Podlasia ul. Warszawska 12  21-500 Biała Podlaska lub edukacja@muzeumbiala.pl  do dnia 4 września 2016 roku.
 5. Losowanie nagród odbędzie się 9 września 2016 roku
 6. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród przewidzianych w konkursie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie z 12 pytań konkursowych.
 7. Informacja o osobach  nagrodzonych zamieszczona zostanie na stronie Muzeum oraz w lokalnej prasie.
Pytania konkursowe:
 1. Wymień tytuły 2 z 4 stałych i 1 z 2 czasowych wystaw, na dzień 1.07.2016 roku, Muzeum w Białej Podlaskiej wraz z jego Oddziałem?
 2. Podaj nazwy działów merytorycznych, które tworzą strukturę bialskiego muzeum?
 3. Wymień chronologicznie wszystkie nazwy muzeum w Białej Podlaskiej, oraz podaj daty początkowe w których te zmiany następowały?
 4. Przy której ulicy w Białej Podlaskiej miało swoją siedzibę powołane 50 lat temu muzeum?
 5. Podaj rok, od którego bialskie muzeum funkcjonuje w swoich głównych pomieszczeniach przy obecnej ul. Warszawskiej 12?
 6. Swoje początki bialskie muzealnictwo ma w okresie międzywojennym i związane są one z osobą dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Józefa Ignacego Kraszewskiego. Podaj jego imię i nazwisko?
 7. W latach 1976 – 1989 przy bialskim muzeum funkcjonował Oddział zamiejscowy. Podaj nazwę miejscowości, w której on się znajdował?
 8. W którym roku został otwarty Oddział Muzeum mieszczący się przy obecnej ul. Łomaskiej 21, w Białej Podlaskiej?
 9. Wymień z imienia i nazwiska trzy osoby , które wchodziły w skład komitetu zebrania założycielskiego powołanego 50 lat temu Muzeum?
 10. Muzeum w Białej Podlaskiej znajduje się na liście Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury. Podaj rok w którym zostało do niego wpisane?
 11. Wyjaśnij  (krótko) co stało się z eksponatami zgromadzonymi w okresie międzywojennym w organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego muzeum?
 12. W roku 1975 muzeum posiadało 2116 obiektów. W roku 1990 posiadało ich już 21 000. A ile posiadło ich w roku 2006?