Muzeum Południowego Podlasia

ZARZĄDZENIE NR 146/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), § 1 – § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji i trybu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1298) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska.
2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego zostanie powołana komisja konkursowa, której skład, regulamin oraz harmonogram pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.
§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej i na stronie internetowej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska i na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza w internetowych wydaniach dzienników:
1) Gazeta Wyborcza,
2) Dziennik Wschodni.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w serwisie internetowych portalach – Radio Biper (www.radiobiper.info) oraz Biała24 (www.bp24.pl) – w zakładce „Kultura”.
§ 3.1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu ukazania się ogłoszenia konkursu w internetowych wydaniach dzienników, o których mowa w § 2 ust.3.
2. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego – do dnia 11.12.2020 roku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
/ – /
Michał Litwiniuk

Pełna treść zarządzenia (pdf): ZARZĄDZENIE 146/20