Muzeum Południowego Podlasia

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun ekspozycji muzealnej

 
Opis stanowiska:
 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum
 • udzielanie informacji zwiedzającym dotyczących charakteru i topografii wystaw
 • podczas pilnowania ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • pomoc przy organizacji oraz obsługa wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
 • obsługa kasy fiskalnej oraz systemu rezerwacji i sprzedaży biletów
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż wydawnictw i pamiątek
 • drobne prace gospodarcze
 
Wymagania:
 • preferowane wykształcenie średnie
 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy)
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem
 
Oferujemy:
 • zatrudnienie w rozwijającej się instytucji kultury
 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kandydat może dobrowolnie złożyć również inne dokumenty, jak np. CV (prosimy nie dołączać kserokopii dyplomów, świadectw itp. dokumentów).
 
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Opiekun ekspozycji muzealnej” lub na adres  email: kadry@muzeumbiala.pl, w terminie do 18.09.2020 r.
 
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12, tel. 833416757, e-mail: muzeum@muzeumbiala.pl. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celach związanych z rekrutacją na podstawie:
◦ art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wynikającym z ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy;
◦ art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody wyrażonej przez kandydata) – w pozostałym zakresie.
Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa pracy jest niezbędnym wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia. Inne dane osobowe kandydaci przekazują dobrowolnie. Kandydatom do pracy przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
Zał.
1. Opiekun ekspozycji muzealnej(pdf)
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(doc)