Muzeum Południowego Podlasia

„Ocalić od zapomnienia ” – Konkurs wakacyjny 2019 z okazji Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim

 

 

Regulamin Konkursu:
1.Organizator:
a/ Organizatorem Konkursu jest Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul Warszawska 12c , 21-500 Biała Podlaska
b/ Kontakt: tel. 508 091 745; e-mail: edukacja@mueumbiala.pl
2.Cel:
a/ Popularyzacja wiedzy z zakresu kultury ludowej
c/ Uczczenie Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim
b/ Popularyzacja zbiorów etnograficznych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
3.Adresaci:
a/ Konkurs przeznaczony jest dla osób od18 lat
b/ Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego
4.Zasady udziału w Konkursie:
a/ Konkurs ogłoszony zostanie na stronie Muzeum: www.muzeumbiala.pl oraz w lokalnej prasie
b/ Konkurs trwa od 1 lipca do 6 września 2019 roku
c/ Losowanie nagród odbędzie się 10 września ( wtorek) przez komisję konkursową powołana przez Organizatora Konkursu
d/ Konkurs zawiera 7 pytań
e/ Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie karty odpowiedzi na adres: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c lub edukacja@muzeumbiala.pl do 5 września, liczy się data stempla pocztowego
f/ Odpowiedzi konkursowe powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres oraz numer telefonu
g/ Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnione i dostarczone w wersji papierowej oświadczenie dotyczące upublicznienia danych osobowych Uczestnika. Do pobrania na stronie www.muzeumbiala.pl i w siedzibie Muzeum
5.Nagrody:
a/Na Uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody książkowe
b/ Informacja o Laureatach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Muzeum i w lokalnej prasie
Oświadczenia i zgody związane z Konkursem – ( do pobrania)
Pytania:
 • Jaką nazwę nosi dział Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, który zajmuje się gromadzeniem i upowszechnianiem zbiorów sztuki ludowej i kultury materialnej południowego Podlasia
 • Jak nazywa się znany malarz, określany ‘’podlaskim Nikiforem’’, którego obrazy znajdują się w zbiorach bialskiego muzeum.
 • Podaj nazwisko braci Ludwika i Kazimierza znanych garncarzy z Białej Podlaskiej
 • Jak nazywał się rzeźbiarz ludowy ze Studzianki, zmarły w 1987 roku, którego prace znajdują się w bialskim muzeum.
 • Jaką nazwę nosiły organizowane przez bialskie muzeum konkursy dokumentujące zjawiska kultury ludowej.
 • Podaj imię i nazwisko byłego dyrektora Muzeum w Białej, który był współorganizatorem, wystaw poświęconych kulturze ludowej południowego Podlasia.
 • Wyjaśnij skrót: STL.

Proponowana literatura:

 • A. Mironiuk, J. Petera, C. Wrębiak, Kultura ludowa południowego Podlasia, Biała Podlaska 1990
 • J. Petera, Zwyczaje i obrzędy zimowe, Biała Podlaska 1983
 • T. Kondraciuk, C. Wrębiak, Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1990
 • L. Kowalczyk, C. Wrębiak, Sztuka ludowa południowego Podlasia, Biała Podlaska, 1988
 • Kultura materialna i sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin 1981

Karta udziału w konkursie do pobrania (pdf)