Muzeum Południowego Podlasia

Konie


jeźdźcy


zaprzęgi

 

warsztaty fotograficzne

towarzyszące konkursowi

Regulamin

Organizacja:

 • Warsztaty fotograficzne stanowiące integralną część konkursu „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”
  organizowane są przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieszczące się przy ul. Warszawskiej 12
 • Temat warsztatów: Obiekt w ruchu
 • Termin i miejsce: Warsztaty fotograficzne odbędą się dnia 6 września 2019 roku, w godz. 1000 – 1800 w Stadninie Koni Janów Podlaski w Janowie Podlaskim, ul. Wygoda 3
 • Prowadzący warsztaty: Artur Bieńkowski, fotograf na stanowisku koniuszego w Stadninie Koni Janów Podlaski.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej : www.muzeumbiala.pl

Cele warsztatów / konkursu:

 • propagowanie wśród młodzieży, sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu,
 • wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu
 • promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni
 • uczestnictwo w pokazach , wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym,
 • wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie,
 • nawiązanie po przez temat konkursu do kolekcji „Konie , jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim
  XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne:

 • Uczestnikami warsztatów i konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy do końca czerwca b.r. dostarczą do Centrum Edukacji Muzealnej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 C (oficyna zachodnia, wejście od NFZ) wypełniony Formularz Zgłoszeniowy ( dostępny na stronie internetowej lub na miejscu w Muzeum) . Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc – ograniczona).
 • O zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnik będzie poinformowany telefonicznie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Dojazd na miejsce i powrót zapewnia Organizator.
 • Każdy uczestnik warsztatów wykonuje fotografie pod kierunkiem osoby prowadzącej , z których wybiera 3 ujęcia i dostarcza w formie odbitek i plików JPG w maksymalnej rozdzielczości 300 dpi do Działu Naukowo- Oświatowego Muzeum w Centrum Edukacji Muzealnej
 • Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm
 • Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
 • Na odwrocie każdej pracy uczestnik podaje czytelnie : swoje imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy (nie jest obowiązkowy), adres zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu.
 • Na prace konkursowe nadesłane lub złożone w naszej placówce czekamy do końca września 2018 r.

Rozstrzygniecie konkursu oraz nagrody:

 • oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora w terminie do 30 października
 • wyniki konkursu podane będą na stronie
  internetowej muzeum oraz na facebook
 • o podsumowaniu konkursu połączonym z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zastrzeżenia:

 • Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednocześnie zgodą na udział w konkursie i akceptacją warunków regulaminu.
 • Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego mienia.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
 • Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych
 • Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane

Biuro organizacyjne

Dział Naukowo- Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12 C (oficyna zachodnia) , 21-500 Biała Podlaska
tel. 508 091 745
e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl,
www.muzeumbiala.pl
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty fotograficzne towarzyszące konkursowi „ Konie, jeźdźcy, zaprzęgi” (.doc)